Bestuursreglement O-G-O

Bestuursreglement Ouderenvereniging Goeree-Overflakkee.Bestuursreglement O-G-OBestuursreglement O-G-O

Gebaseerd op de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen.

Inhoudsopgave

Goed bestuur ........................................................................................................................... 2Aansprakelijkheid van bestuursleden................................................................................... 3Tegenstrijdig belang ............................................................................................................... 4Afwezigheid van één of meer bestuursleden ....................................................................... 5Meervoudig stemrecht............................................................................................................ 5Toezicht.................................................................................................................................... 6Bindende voordracht van bestuurders ................................................................................. 6Raadgevende stem ................................................................................................................. 6Interne borging en statuten.................................................................................................... 6

 

 

Goed bestuur

Als bestuurder wil je het beste voor de vereniging. Besturen doe je daarom naar eer en geweten.

Als bestuur hebben wij de volgende stappen en of beslissingen genomen om te voldoen aan de wet WBTR

Wij hebben afgesproken dat alle bestuursleden zullen handelen in het belang van de vereniging. Dat betekent dat wij zullen handelen als bestuurder en niet als privépersoon, zowel intern (binnen de vereniging) als extern(in relatie met derden). Bij aankopen stellen wij het belang van de vereniging voorop. In situaties die van belang zijn voor de vereniging,handelen wij niet op basis van onze persoonlijke voorkeur maar op basis van wat goed is voor de vereniging.

Wij spreken af dat wij integer en transparant handelen. Dat betekent:
oog hebben voor het verenigingsbelang en inzicht willen geven in beslissingen.
Wij zullen de belangrijkste beslissingen publiceren op een wijze dat de leden kunnen zijn hoe en welke besluiten zijn genomen.

De vereniging stelt zich ten doel:

  1. een samenleving te bevorderen die zorgzaamheid betracht jegens senioren, zodat zij- naar vermogen – in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer;

  2. de belangen van senioren te behartigen in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief.

    Er is een goede regeling voor onze verenigingsfinanciën.
    Wij gaan bewust om met uitgaven van het verenigingsgeld en zullen dat zoveel mogelijk gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen.

2

 

 

Aansprakelijkheid van bestuursleden

Binnen onze vereniging maken wij de volgende afspraken: 1. Voor huidige bestuursleden:

Wij zorgen er als bestuur voor dat alle huidige bestuursleden goed zijn geïnformeerd over de aansprakelijkheiddie kan optreden als gevolg van hun positie als bestuurslid van de vereniging.

Wij spreken af dat bestuurders als volgt handelen:

• • •

• • •

Dat we ons bij uitvoeren van de bestuurstaken binnen onze bevoegdheden blijven. Dat we handelen conform de wet, statuten en he huishoudelijk reglement.
Wij bespreken jaarlijks met de leden de financiële toestand van de vereniging.

We voorkomen dat er sprake is van tegenstrijdig belang (en)
Wij voldoen aan de administratieplichten.
Wij gaan geen overeenkomsten aan die de vereniging niet kan nakomen. Wij doen geen betalingstoezeggingen en melden betaalproblemen tijdig aan de leden als de vereniging in zwaar weer verkeert en afstevent op een faillissement.

Wij zorgen ervoor dat de vereniging voldoet aan relevante wetten, zoals de AVG. 2. Voor nieuwe bestuursleden:

Wij zorgen ervoor dat nieuwe bestuursleden goed worden geïnformeerd over:De financiële toestand van de vereniging.
De andere bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben.
De (onderlinge) werkafspraken.

De verplichtingen die het bestuur heeft op basis van de statuten of reglementen.De afgesloten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking.

3. Voor aftredende bestuursleden:

Bij het neerleggen van een bestuursfunctie regelen wij de volgende zaken:
Het neerleggen van de bestuursfunctie wordt duidelijk vastgelegd.
Uitschrijving bij de Kamer van Koophandel.
Decharge van de bestuurstaken door de ledenvergadering van de vereniging.Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s).

Vastlegging van de afspraken.

Ten aanzien van de afspraken onder 1, 2 en 3 spreken wij af:
deze afspraken regelmatig te controleren op actualiteit (tenminste een keer per jaar)

om met nieuwe bestuursleden te evalueren na 3 tot 6 maanden na toetreding tot het bestuur.

3

 

 

Tegenstrijdig belang.

Als bestuur spreken wij het volgende af over tegenstrijdig belang: Tegenstrijdig belang en verenigingsstatuten.

Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden.

Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdigbelang.

Tijdens iedere bestuursvergadering wordt bij aanvang gevraagd of er ten aanzienvan één van de agendapunten sprake is van een tegenstrijdig belang. Dat wordt schriftelijk vastgelegd in het vergaderverslag, samen met een vermelding hoe het bestuur hiermee is omgegaan.

Bij een tegenstrijdig belang zal het bestuurslid niet deelnemen aan de overleggen en besluitvorming bij het onderwerp waar sprake is van het (potentieel) tegenstrijdig belang.

Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, of omdat een quorum (minimum aantal vereisten stemmen ) of versterkte/volstrekte meerderheid bij de stemming niet wordt gehaald omdat één of meerdere bestuursleden een tegenstrijdig belang heeft, zal het bestuur de beslissing doorverwijzen naar de Algemene Ledenvergadering .

Onze statuten bepalen dat bij een tegenstrijdig belang van het gehele bestuur de beslissing wordt doorverwezen naar de Algemene Ledenvergadering .

Als een (potentieel) tegenstrijdig belang merken wij als bestuur in ieder geval aan:

I.

II. III.

Het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de verenigingenerzijds en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder anderzijds. Het vaststellen van de vergoeding van de bestuurder.
Het stellen van een zekerheid zoals hypotheek, borg enz. door de vereniging ten

behoeve van een bestuurder.

Wij spreken af deze afspraken minstens één maal per jaar te controleren op actualiteit

4

 

 

Afwezigheid van één of meer bestuursleden

Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, dient het betreffende bestuurslid dit direct te melden bij de overige bestuursleden. Voor vervanging is het document “Algemeen gegevens van de vereniging “opgemaakt en dit is in onze bestuursvergadering vastgesteld en bekend bij de FASv.

Hier in wordt alleen de tijdelijke vervanging van het Dagelijks Bestuur vermeld Voorzitter wordt bij afwezigheid vervangen door de penningmeester .

Secretaris wordt bij afwezigheid vervangen door een algemeen bestuurslid, zoals in het hierboven genoemde document is vermeld. De secretaris is tevens de organisator van de bingo's en beschikt over een bankpas met een maximum van 1.000,-- per weekvoor het doen van inkopen voor de Bingo's.
In die rol wordt zij bij afwezigheid vervangen door een Algemeen bestuurslid. Zie hierboven genoemde document.

Penningmeester wordt bij afwezigheid vervangen doorde voorzitter.
Beiden hebben een bankpas en kunnen beschikken over de bankrekening voor het doen van opnames en betalingen.

Bij belet en ontstentenis van één bestuurder (niet zijnde de enige bestuurder) of meerdere bestuurders zijn de overige bestuurders belast met het bestuur van de organisatie.
Bij belet en ontstentenis van alle bestuurders: is de ALV bevoegd om één of meerdere personen aan te wijzen om tijdelijk in het bestuur van de organisatie te voorzien.

Het bestuur zal bij het nemen van besluiten nagaan of is voldaan aan het minimumaantal stemmen zoals is vastgelegd (indien van toepassing: in de statuten is vastgelegd).
Het bestuur handelt zoals opgenomen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Als het aantal bestuursleden onvoldoende is om een besluit te nemen zal een stemming plaatsvinden in de Algemene Ledenvergadering.

Wij leggen de procedure vast in de Statuten en het HuishoudelijkReglement.

Wij spreken af deze afspraken minimaal één keer per jaar te controleren op actualiteit en relevantie.

Meervoudig stemrecht.

Als bestuur hebben wij het volgende vastgesteld ten aanzien van meervoudig stemrecht:

Het meervoudig stemrecht is voor onze vereniging niet van toepassing.

5

 

 

Toezicht.

Wij hebben als bestuur het volgende vastgesteld aangaande toezicht:

Wij hebben alleen een bestuur en geen Raad van Toezicht (of toezichthoudende bestuursleden).

De verdeling van taken en bevoegdheden is afgesproken en vastgelegd in het hoofdstuk “Afwezigheid van één of meer bestuursleden”

Wij hebben een algemeen bestuur.

Bindende voordracht van bestuurders.

Wij hebben het volgende afgesproken inzake bindende voordracht:

Bestuursleden van onze vereniging worden benoemd door een formeel besluit vande Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV kan zich uitspreken over de benoeming van een bestuurder

Raadgevende stem.

Wij hebben over raadgevende stem het volgende afgesproken:
Wij nodigen altijd alle bestuurders uit voor een Algemene Ledenvergadering.

Wij staan bestuurders toe om tijdens de Algemene Ledenvergadering een raadgevende stem/advies uit te brengen op voorgenomen besluiten zoals de WBTR dat voorschrijft.

Wij spreken af deze afspraak jaarlijks te bekijken om te zien of dit allemaal gebeurtzoals we hebben afgesproken.

Interne borging en statuten.

Borging van bovenstaande is terug te vinden in ons Huishoudelijk reglement en onze statuten.

Aldus behandeld en vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 juli 2021.

................................... ................................... ......................................... J.H. de Boed, voorzitter H. Jordaan, secretaris. J. Verboom, penningmeester

6

Bestuursreglement O-G-O

Bestuursreglement O G O
PDF – 219,9 KB 285 downloads